Latvijas Universitātes
Bioloģijas fakultāte
(!!! Šis ir fakultātes vecais serveris !!!)
Sākumlapa LU Bioloģijas fakultāte Studiju
materiāli
LU Raksti
Bioloģija
Olimpiāde
 
 

LU Botānikas muzejs :: Herbārijs


Vadītāja: Irēna Berga

LU Botānikas muzejs sākts veidot līdz ar LU nodibināšanu 1919. gadā, apvienojot atsevišķas augu kolekcijas Botānikas laboratorijā (no 1927. gada Augu morfoloģijas un sistemātikas institūts). 20. gs. 40. – 50. gados muzejs nonāca Universitātes Botānikas katedras (vēlāk Bo­tānikas un ekoloģijas katedra) pārziņā, bet kopš 1991. gada tas ir iekļauts LU Zinātņu un tehnikas vēstures muzeja struktūrā. Botānikas muzeja krājumā glabājas apmēram 150 000 herbārija paraugu no visām augu grupām (sūnas, paparžaugi, kailsēkļi, ziedaugi), kā arī citu organismu kolekcijas (ķērpji, sēnes, aļģes). Paraugi kolekcijās ievākti ne tikai Latvijā un tuvākajās kaimiņvalstīs (Igaunija, Somija, Zviedrija, Vācija, Krievija u.c.), bet arī tālākos pasaules reģionos, piemēram, Āzijas valstīs, Austrālijā, Amerikā.

Nozīmīgākās kolekcijas Herbārija krājumā ir Latvijas floras herbārijs Herbarium Latvicum, K. R. Kupfera kolekcijas – Baltijas augu her­bārijs Herbarium Balticum un Vispārējais ziedaugu herbārijs Herbarium Generale, P. Lakše­vica herbārijs, K. Starca herbārijs, J. Ilstera Flora Baltica. LU Botānikas muzeja krājums nepārtraukti papildinās ar jauniem materiā­liem – gan augu vākumiem, gan grāmatām un rokrakstiem.

Muzeja darbinieki piedalās arī zinātniskajā darbībā un ir iesaistīti zinātnisko tēmu izstrā­dāšanā. Mācību un pētniecības nolūkā muzeja ma­teriālus izmanto Bioloģijas fakultātes un Ģeo­grāfijas un Zemes zinātņu fakultātes studenti. Astoņdesmitajos gados Herbārijā intensīvi strā­dāja Latvijas botāniķi, sagatavojot izdevumu „Latvijas PSR floras horoloģija” un floristiskos pārskatus par atsevišķiem Latvijas ģeobotānis­kajiem rajoniem. Sākot ar deviņdesmitajiem gadiem, darbs turpinās pie Latvijas vaskulāro augu floras, kā arī pie „Baltijas republiku floras konspekta” un „Eiropas floras atlanta”. Botā­niķi no Krievijas, Polijas, Igaunijas, Lietuvas iz­manto LU Botānikas muzeja materiālus.

LU Botānikas muzejā nav pieejama ekspozīcija, bet ar Herbārija kolekcijām var iepa­zīties muzeja darbinieku vadībā un saņemt informāciju par visām augu grupām, kā arī par botānikas vēstures jautājumiem. Botānikas muzejā var iegūt zināšanas par herbārija vākšanas metodiku, noformēšanu un apgūt iemaņas darbā ar to. Herbārija pakalpojumi ietver arī starptautisko sadarbību: materiālu nosūtīšana īslaicīgai lietošanai uz citām val­stīm un iestādēm (noteikšana, apstrāde, apmaiņa); materiālu aizdošana izstāžu rīkošanai citos muzejos; informācijas apmaiņa. Mūsu herbāriji apstrādāti Kanādā, Lietuvā, Somijā. Muzeju apmeklēt tiek aicināti ne tikai studenti un skolēni, bet arī visi interesenti.


Lapas adrese: www.daba.lu.lv/parbf/citi/herbarijs/apraksts.shtml

BF vēsture

Tradīcijas

Studentu pašpārvalde

Katedras

Fakultātes dome

Citas struktūrvienības

Zooloģijas muzejs

Herbārijs

Bibliotēka

BF koris «DeCoro»

Prakses bāze Kolkā

Filmas un bukleti

Kontakti

Tālruņi

Kā mūs atrast

Sākumlapa LU LUIS Dabas dati
Pēdējās izmaiņas
2014.08.20 – 14:27
  Latvijas Universitāte LU IT serviss LUIS Dabas dati
apraksts.shtml pēdējās izmaiņas: 2014.08.20 – 14:27
© 2007. – 2018. LU Bf